Amerykański zabójca numer jeden
26.08.2007.
W Stanach Zjednoczonych ukazał się raport Amerykańskiego Instytutu Żywienia,
stano­wiący rozległą analizę praktyk lekarskich aprobowanych przez rząd
federalny. Dokument ten powstał jako odpowiedź na notoryczną krytykę
medycyny naturalnej i nie pozostawił suchej nitki na konwencjonalnych
metodach leczenia.

Amerykański Instytut Żywienia jest organizacją od 30 lat sponsorującą
niezależne badania mające na celu wykazanie, ze tradycyjnie uznawane przez
władze sposoby kuracji są zabójcą numer Jeden w USA. Wyniki tych pomiarów
oparto na corocznie uaktualnianych, rzetelnych studiach oraz raportach. Tym
razem swoje wysiłki połączyło kilku uznanych naukowców, dokonując syntezy
rezultatów uzyska­nych w minionych dziesięciu latach.

Okazało się, że średnie roczne wskaźniki niepo­trzebnych zaleceń stosowanych
przez amerykań­skich lekarzy zaskakują In minus. Aż 2,2 miliona pacjentów
przebywających w szpitalach wykazało negatywną reakcję na przepisane im
leki, podczas gdy ilość błędnie przepisanych antybiotyków (w grę wchodziły
wirusy, a nie bakterie) sięgnęła zawrotnej liczby 20 milionów! Równie
zatrważa­jące wydają się dane dotyczące zbędnych medycz­nych i
chirurgicznych czynności dokonywanych rocznie. Ich suma sięga 7,5 mln,
podczas gdy ilość osób poddanych zbytecznej hospitalizacji bliska jest
dziewięciu milionom.

Jeszcze bar­dziej druzgocą­ce są statystyki zgonów wywo­łanych błędami w
amerykańskim systemie zdro­wotnym. Okazu­je się, że śred­nio w przecią­gu
dwunastu miesięcy z powodu błędów lekarzy umiera 783 936 pacjentów, z czego
aż 115 tysięcy z ra­cji odleżyn, a 109 tys. w wyniku niedożywienia. Dla
porównania w roku 2001 liczba Amerykanów zmarłych na choroby serca wynosiła
niespełna 700 tysięcy, podczas gdy nowotwory zabiły nie­wiele po nad pół
miliona obywateli.

Według doktora Richarda Beslera z federalne­go Centrum Kontroli i Prewencji
Chorób, wskaź­niki te dla medycyny akademickiej mogą okazać się jeszcze
mniej korzystne. W jego ocenie nie­właściwe leki i pomyłki współczesnych
na­stępców Eskulapa w analogicznym okresie spowodowały łącznie śmierć 420
tysięcy mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Gdyby dane te potwierdziły się,
podniosłoby to łączną liczbę zgonów pacjentów do miliona rocznie.

Wyniki badań Amerykańskiego Instytutu Żywie­nia raz jeszcze potwierdzają, że
w lecznictwie najważniejsza jest stara hipokratejska zasada: Primum non
nocere. Wielu znawców zagadnienia w USA nie kryje poglądu, że znacznie
częściej przestrzegają jej ci, których oficjalna nauka wy­rzuca na margines
- naturoterapeucl stosujący niekonwencjonalne metody leczenia.

Na podstawie artykułu z czasopisma Nieznany Świat